Regulamin

For Geo Blvd America Terms and Conditions click here

Powrót do strony geoaleja.pl

 

 

Regulamin świadczenia usług 

XtraPlan Polska Sp. z o.o.

 

§ 1
Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez:

 
1. XtraPlan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540287, NIP: 5213687733, REGON: 360697686, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwaną dalej „XtraPlan“ na rzecz Partnera zwanego dalej Partnerem Xtraplan.

§ 2
Definicje
Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie (terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich użytkowania w liczbie pojedynczej):
1. Abonent – Przedsiębiorca będący stroną Umowy zawartej z PARTNEREM XTRAPLAN.
2. Aktywacja Pakietu – Szacowana data uruchomienia Usług Abonenta, której zachowanie uzależnione jest od terminu przekazania materiałów przez Abonenta oraz uzyskania pisemnej akceptacji przez XtraPlan projektu sklepu internetowego Abonenta.
3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.
4. Domena Internetowa – adres URL strony internetowej w sieci Internet składający się z nazwy głównej oraz rozszerzenia.
5. Dzień Aktywacji – dzień uruchomienia Usługi przez XtraPlan.
6. Godziny Robocze – przedział czasu od godziny 9:00 do godziny 17:00 w Dni Robocze.
7. Hasło – poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Abonenta i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych przez DOK, jak również w celu dokonywania dla Abonenta innych czynności związanych z Umową.
8. Dział Obsługi Klienta (DOK) – osoba w strukturze organizacyjnej XtraPlan, której zadaniem jest udzielenie Abonentowi pomocy oraz informacji związanych z wykonywaniem Umowy, określona również jako „opiekun Klienta”.
9. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy z uwzględnieniem okresu jej wypowiedzenia.
10. Okres Rozliczeniowy - okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego, przy czym, jeżeli rozpoczęcie współpracy nie przypadałoby na pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, wówczas do pierwszego Okresu Rozliczeniowego doliczany jest niepełny miesiąc kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie Okresu Rozliczeniowego.
11. Panel Obsługi Klienta (POK) – system zarządzania Usługami przez Abonenta, służący w szczególności do edycji treści zamieszczonych na Internetowej Stronie Modułowej. POK dostępny jest z poziomu przeglądarki Internetowej, po podaniu loginu i hasła Abonenta.
12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a która nie jest konsumentem.
13. Regulamin – niniejszy dokument.
14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Abonenta, PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, w szczególności (ale nie wyłącznie): wojny, strajki, katastrofy naturalne itp.
15. Strona/Strony – PARTNER XTRAPLAN, lub Abonent określani łącznie lub oddzielnie.
16. XtraPlan – osoba trzecia na zasadzie art. 391 k.c., która będzie świadczyła Usługi na rzecz Abonenta, do czego zobowiązuje się PARTNER XTRAPLAN, przy czym wzajemne rozliczenia w tym zakresie są dokonywane pomiędzy PARTNEREM XTRAPLAN a XtraPlan.
17. Umowa – umowa abonamentowa, której przedmiotem jest świadczenie usług budowy i utrzymania wizerunku w Internecie, zawarta pomiędzy PARTNEREM XTRAPLAN a Abonentem, której integralną częścią jest Regulamin.
18. Usługi – Usługi świadczone przez PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan dla Abonentów wskazane w Umowie. PARTNER XTRAPLAN ani XtraPlan nie świadczą Usług dla konsumentów. 

 

§ 3
Zawarcie Umowy
1. Przez zawarcie Umowy PARTNER XTRAPLAN zobowiązuje się do świadczenia Usług zleconych przez Abonenta zgodnie z Umową oraz do zagwarantowania świadczenia, że część tych Usług, tj. Usług wskazanych w Umowie jako Usługi świadczone przez XtraPlan, będzie świadczone przez XtraPlan, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia. 
2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Usługi będą świadczone przez PARTNERA XTRAPLAN oraz przez XtraPlan, na co Abonent wyraża zgodę w formie akceptacji niniejszego Regulaminu. Żadna dodatkowa zgoda Abonenta na świadczenie Usług przez XtraPlan nie jest wymagana.
4. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Abonenta powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane PARTNEROWI XTRAPLAN przy zawieraniu Umowy. Pełnomocnik Abonenta zobowiązany jest okazać PARTNEROWI XTRAPLAN dowód osobisty. W przypadku wątpliwości, PARTNER XTRAPLAN może zażądać od Abonenta uzyskania pełnomocnictwa szczególnego zgodnie ze wzorem przedstawionym Abonentowi przez PARTNERA XTRAPLAN. 
6. Zawarcie Umowy następuje w dniu wskazanym w Umowie.
7. PARTNER XTRAPLAN ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
  7.1. Braku możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Abonenta np. brak Internetu, brak adresów e-mail.
  7.2. W przypadku, gdy Abonent świadczy usługi konkurencyjne w stosunku do PARTNERA XtraPlan.
  7.3. Niespełnienia przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy lub Abonenta warunków wynikających z Regulaminu.
  7.4. Podania przez Abonenta lub pełnomocnika Abonenta błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

 

§ 4
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zawierana jest na czas określony 15 (piętnastu) miesięcy kalendarzowych. 
2. Po upływie 15 miesięcy kalendarzowych Umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, chyba że Abonent złoży oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem 15 miesiąca kalendarzowego trwania Umowy, jednak nie później niż w miesiącu poprzedzającym 15 miesiąc kalendarzowy trwania Umowy, o braku woli kontynuowania współpracy.

 

§ 5
Rozwiązanie Umowy

1. Abonent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia wypowiedzenia przesyłką poleconą na adres drugiej Strony. Za dzień złożenia wypowiedzenia/oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przyjmuje się dzień odebrania przez PARTNERA XTRAPLAN przesyłki zawierającej oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy.
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy powinno zawierać wskazanie numeru Umowy. 
4. W każdym czasie po zawarciu Umowy PARTNER XTRAPLAN ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia (także w czasie obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony) z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:
  4.1. Działania Siły Wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan, które uniemożliwiają lub utrudniają świadczenie Usług;
  4.2. Udostępniania przez Abonenta Usług świadczonych przez PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  4.3. gdy Abonent zalega z płatnością wynagrodzenia wobec PARTNERA XTRAPLAN za 2 (dwa) Okresy Rozliczeniowe.
5. Okres wypowiedzenia Umowy przekształconej na czas nieoznaczony (zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu) wynosi jeden miesiąc i wypowiedzenie następuje ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
6. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu wskutek:
  6.1. Utraty przez PARTNERA XTRAPLAN uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej;
  6.2. Utraty bytu prawnego przez Abonenta (zakończenia likwidacji lub upadłości likwidacyjnej Abonenta).
7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
8. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan zaprzestanie świadczenia Abonentowi Usług w dacie rozwiązania Umowy i wyłączy POK.

 

§ 6
Postanowienia ogólne

1. Z chwilą podpisania Umowy Abonent upoważnia PARTNERA XTRAPLAN oraz XtraPlan do używania jego znaku towarowego (o ile taki znak posiada)  bez odrębnego wynagrodzenia w ramach wykonania Umowy i przez czas nieoznaczony w celu wykonywania Umowy.
2. Abonent zobowiązany jest do posiadania wszelkich praw do znaku towarowego, a także praw do materiałów (zdjęć i grafik) lub dokumentów dostarczonych do PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan w celu wykorzystania ich na potrzeby wykonywania Usług objętych Umową, w tym prawa do wykorzystywania znaku towarowego podmiotów trzecich i przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do powyższych znaków towarowych, materiałów lub dokumentów, w tym także za szkody poniesione przez te osoby w wyniku działań PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan podjętych na podstawie Umowy.
3. PARTNER XTRAPLAN będzie wykonywał Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Abonent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez PARTNERA XTRAPLAN i XtraPlan jego domeny internetowej, wszelkich materiałów dostarczonych przez Abonenta do PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan, materiałów i informacji zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonej przez Abonenta przed zawarciem Umowy (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich), w każdy sposób związany z wykonywaniem Umowy przez PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan a wykorzystanie powyższych materiałów, dokumentów i informacji nie może naruszać żadnych praw osób trzecich.

 

§ 7
Wykonywanie umowy
1. Abonent w czasie trwania Umowy kontaktuje się z DOK przy pomocy wiadomości e-mail lub telefonicznie. Kontakt przy użyciu poczty e-mail powinien następować z adresu e-mail wskazanego w Umowie.
2. Abonent przy każdym kontakcie telefonicznym z DOK zobowiązany jest podać numer Umowy oraz nazwisko, pod rygorem odmowy kontynuowania rozmowy.
3. Abonent zobowiązany jest do stałej współpracy i utrzymania stałego kontaktu z PARTNEREM XTRAPLAN, a w zakresie Usług świadczonych przez XtraPlan, Abonent zobowiązany jest do stałej współpracy i utrzymania stałego kontaktu z XtraPlan.
4. Przez brak współpracy lub kontaktu Strony rozumieją brak odpowiedzi Abonenta na wiadomość e-mail w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych liczonych łącznie z dniem doręczenia tej wiadomości do Abonenta albo brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego lub kontaktu drogą sms z Abonentem, pomimo wykonania łącznie co najmniej 3 (trzech) prób przypadających w co najmniej dwóch Dniach Roboczych następujących po sobie.
5. W przypadku braku współpracy lub kontaktu Abonenta przy wykonywaniu Umowy, PARTNER XTRAPLAN jest uprawniony do uznania danej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową.
6. Brak współpracy lub kontaktu zarówno e-mailowego jak i telefonicznego, który powtórzy się co najmniej trzykrotnie, uprawnia PARTNERA XTRAPLAN do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyłącza obowiązku Abonenta zapłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy za okres jej wykonywania przez PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan.
7. Lista niezbędnych do wykonywania Umowy informacji lub materiałów zostanie wskazana Abonentowi drogą e-mailową przez DOK. Doręczenie wymaganych informacji lub materiałów powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania listy lub w innym terminie uzgodnionym przez DOK z Abonentem. Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie informacji lub materiałów przez Abonenta do PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan wyłącza odpowiedzialność PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan za opóźnienie lub brak realizacji którejkolwiek z Usług, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości opłat wynikających z Umowy.
8. Abonent zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia przesłania mu na jego adres e-mail projektu Usługi, zaakceptować przesłany mu projekt Usługi lub zażądać naniesienia poprawek w projekcie. Milczenie Abonenta w powyższym terminie uznawane jest za akceptację projektu Usługi bez zastrzeżeń, a także uprawnia PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan do wyboru jednego z przesłanych projektów wykonania Usługi do zastosowania. PARTNER XTRAPLAN lub XtraPlan może w takiej sytuacji wybrać projekt Usługi według własnego uznania. W przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym uznaje się, że Usługi zostały wykonane przez PARTNERA XTRAPLAN lub XtraPlan zgodnie z Umową i wolą Abonenta.
9. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez Abonenta do DOK.
10. Zmiany gotowych Usług mogą być dokonywane samodzielnie przez Abonenta w zakresie dostępnym w DOK lub na skutek zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail przez Abonenta do DOK. Opłata za dokonywanie dodatkowych zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie naliczana oddzielnie z tytułu wprowadzania każdej poszczególnej zmiany.
11. W przypadku odpłatnych zmian określonych w ust. 9 i 10 powyżej, realizacja zmian będzie indywidualnie wyceniana i wykonywana po akceptacji przez Abonenta tej wyceny.
12. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, bez prawa do odszkodowania dla Abonenta z tego tytułu, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych itp., na urządzeniach niezbędnych do świadczenia Usług.
13. PARTNER XTRAPLAN jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Abonenta w przypadku kiedy opóźnienie Abonenta w zapłacie wynagrodzenia w całości lub jakiejkolwiek części wynagrodzenia wskazanego w Umowie przekroczy 14 dni, aż do czasu otrzymania przez PARTNERA XTRAPLAN pełnej kwoty wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wezwania do zapłaty mogą być przesyłane do Abonenta w odstępach co najmniej 10 dni (dziesięć), przy czym wezwania te mogą być wysyłane także na adres e-mail Abonenta.

 

§ 8
Rozliczenia, płatność
1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowywania Usług w oparciu o Umowę, a następnie także świadczenia Usług jest podpisanie Umowy przez Abonenta z PARTNEREM XTRAPLAN.
2. W Okresie Obowiązywania Umowy PARTNER XTRAPLAN będzie wystawiał i przesyłał Abonentowi faktury VAT z tytułu świadczonych Usług za każdy Okres Rozliczeniowy.
3. W przypadku przekształcenia Umowy zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy, na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej Abonentowi przez PARTNERA XTRAPLAN w terminie 7 dni (siedmiu) od rozpoczęcia każdego nowego Okresu Rozliczeniowego przypadającego po przekształceniu zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
4. Abonent zobowiązany jest opłacać przesłane przez PARTNERA XTRAPLAN faktury VAT na rachunek bankowy wyszczególniony na fakturze i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym PARTNERA XTRAPLAN.
5. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez PARTNERA XTRAPLAN faktury VAT, a także zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury VAT, przesłać do PARTNERA  XTRAPLAN ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.
6. Opłacenie przez Abonenta faktury VAT bez zastrzeżeń uznawane jest za potwierdzenie prawidłowości dotychczasowego wykonywania Umowy przez PARTNERA  XTRAPLAN i XtraPlan na rzecz Abonenta.
7. Abonent nie jest uprawniony do niezapłacenia PARTNEROWI XTRAPLAN należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Abonenta wobec PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym chyba, że PARTNER XTRAPLAN lub XtraPlan wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej.
8. Faktury VAT doręczone będą w formie papierowej lub elektronicznej.
9. W przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek faktury VAT od PARTNERA  XTRAPLAN, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do PARTNERA  XTRAPLAN. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Abonenta.
10. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego PARTNEROWI XTRAPLAN, objętego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez PARTNERA  XTRAPLAN na podstawie Umowy, PARTNEROWI XTRAPLAN przysługiwać będzie prawo do naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
11. W przypadku, gdy Abonent nie opłacił w całości faktury VAT wystawionej przez PARTNERA  XTRAPLAN na podstawie Umowy odsetki, o których mowa w ustępie poprzedzającym, naliczane będą od kwoty pozostałej do zapłaty wynikającej z częściowo opłaconej przez Abonenta faktury VAT.
12. Należne odsetki zostaną wykazywane w  odpowiednim dokumencie księgowym wystawionym przez PARTNERA  XTRAPLAN.
13. PARTNER XTRAPLAN może dochodzić względem Abonenta wymagalnych wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
14. PARTNER XTRAPLAN zastrzega sobie prawo obciążenia Abonenta kosztami dochodzenia przysługujących jej, na podstawie Umowy, od Abonenta należności, w tym kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, a także kosztów egzekucyjnych i kosztów działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią).
15. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto wynikających z Umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Abonent, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez PARTNERA  XTRAPLAN.

 

§ 9
Postanowienia dotyczące poszczególnych usług

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają na celu doprecyzowanie sposobu wykonywania niektórych Usług.
2. Wykaz wszystkich aktualnie świadczonych przez XtraPlan Usług dostępny jest pod adresem www.xtraplan.pl.
3. Hosting strony internetowej/poczty elektronicznej po zakończeniu obowiązywania Umowy nie jest wykonywany przez XtraPlan na rzecz Abonenta, a dane przechowywane w związku z realizacją tych Usług zostaną usunięte przez XtraPlan w terminie 30 dni (trzydziestu) od zakończenia obowiązywania Umowy.
4. System do obsługi kuponów rabatowych – w ramach tej Usługi Abonent, po zalogowaniu do POK, ma możliwość generowania dowolnej ilości kodów rabatowych, które ukazywać się będą przy jego wpisie w ramach katalogu dostępnego pod adresem Geoaleja.pl oraz na Modułowej Stronie Internetowej Abonenta. Podmiot zainteresowany usługami/towarami Abonenta będzie miał możliwość pobrania na komputer lub telefon kodu rabatowego oraz wykorzystania go przy korzystaniu z usług Abonenta. Abonent obowiązany jest respektować kod rabatowy okazany przez dysponenta kodu zgodnie z warunkami rabatowymi wynikającymi z tego kodu.
5. Obróbka lub wykonywanie zdjęć w siedzibie klienta – Usługa polega na obróbce nie więcej niż 10 zdjęć (dziesięciu) dostarczonych przez Abonenta do XtraPlan w formie cyfrowej na adres e-mail lub (jeżeli jakość zdjęć nie będzie pozwalała na ich obróbkę bądź Abonent nie będzie dysponował zdjęciami) na jednorazowym wykonaniu zdjęć, w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć), przez pracownika XtraPlan lub inny podmiot wybrany przez XtraPlan w siedzibie Abonenta lub w innym miejscu, umówionym przez Strony oraz XtraPlan i przez czas nie dłuższy niż 60 minut.
6. Aktualizacja danych firmy w katalogach internetowych – Usługa będzie realizowana w zalecanych przez XtraPlan maksymalnie dziesięciu internetowych katalogach firm, pod warunkiem, że publikacja wpisów w tych katalogach odbywa się nieodpłatnie. Usługa będzie także realizowana w ramach mapy dostępnej pod adresem www.maps.google.pl oraz w aplikacjach, które korzystają z danych Google Maps i umożliwiają prezentacje danych w zakresie oferowanym przez PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan, o ile zamieszczenie informacji w katalogach lub w ramach Map Google będzie możliwe.

 

§ 10
Prawa autorskie

1. Od chwili przekazania treści graficznych Abonentowi, PARTNER XTRAPLAN lub XtraPlan nie będzie nanosić żadnych zmian w tym treści graficznej, chyba że Strony postanowią inaczej. PARTNER XTRAPLAN ani XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za przekazane Abonentowi materiały graficzne, dokumenty lub informacje, a także za ich wykorzystywanie lub rozpowszechnienie przez Abonenta lub podmioty trzecie.
2. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie lub rozpowszechnienie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych przez Abonenta, w szczególności PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie lub rozpowszechnienie utworów fotograficznych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych przez Abonenta lub podmiot trzeci bez odpowiedniej licencji dostępnej w ramach serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych.
3. W przypadku niezawarcia przez Abonenta odpowiedniej umowy licencyjnej dostępnej w ramach serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych oraz dochodzenia przez właściciela serwisu www.shutterstock.com lub innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, bądź podmioty trzecie działające w ich imieniu od PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan naprawienia szkody z tytułu nieuprawnionego korzystania lub rozpowszechniania przez Abonenta utworów fotograficznych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com lub od innych dostawców zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, Abonent zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan w tym w szczególności zobowiązany będzie do zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów obsługi prawnej poniesionych przez PARTNER XTRAPLAN lub XtraPlan związanych z dochodzeniem przez właściciela serwisu www.shuttterstock.com lub innych dostawców roszczeń do zdjęć z powszechnie dostępnych baz danych, lub podmiot trzeci działający w jego imieniu.

 

§ 11
Odpowiedzialność

1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko PARTNEROWI XTRAPLAN lub XtraPlan z uzasadnionymi roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, nie wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Abonenta lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Abonenta, Abonent na zasadzie art. 392 k.c. zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od PARTNERA  XTRAPLAN oraz XtraPlan. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez PARTNERAn XTRAPLAN lub XtraPlan, Abonent zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan, a także do zwrotu PARTNEROWI XTRAPLAN lub XtraPlan wszelkich poniesionych kosztów z tego tytułu.
2. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku umyślnych działań lub zaniechań po stronie PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan maksymalnie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Abonenta, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie zapłaconego przez Abonenta wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieumyślnie ani za jakiekolwiek utracone korzyści Abonenta.
3. PARTNER XTRAPLAN ani XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w wyniku:
  3.1. działania siły wyższej, 
  3.2. braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi,
  3.3. przyczyn leżących po stronie Abonenta
  3.4. niezachowania przez Abonenta warunków Umowy.
4. PARTNER XTRAPLAN ani XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za stan interesów Abonenta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.
5. PARTNER XTRAPLAN ani XtraPlan nie ponoszą odpowiedzialności za:
  5.1. Treści i dane przekazywane przez Abonenta i osoby korzystające z Usług;
  5.2. Szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Abonenta i osoby korzystające z Usług;
  5.3. Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich;
  5.4. Następstwa udostępnienia przez Abonenta loginu i Hasła osobom trzecim;
  5.5. Wadliwe funkcjonowanie komputerów Abonenta oraz oprogramowania używanego przez Abonenta w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.
6. Jeżeli Umowa została zawarta w imieniu Abonenta przez pełnomocnika lub członka władz spółki Abonenta, PARTNEROWI XTRAPLAN przysługuje od tej osoby kara umowna w zryczałtowanej wysokości całego wynagrodzenia należnego PARTNEROWI XTRAPLAN na podstawie Umowy do momentu, w którym PARTNER XTRAPLAN poweźmie o tym wiedzę, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Abonenta, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Abonenta. Niezależnie od zdania pierwszego niniejszego ustępu PARTNER XTRAPLAN może dochodzić odszkodowania w części przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

 

§ 12
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości wynagrodzenia lub jego części.
2. Reklamację dotyczącą Usług świadczonych przez PARTNERA  XTRAPLAN można zgłosić na piśmie (przesyłką poleconą na adres PARTNERA  XTRAPLAN) lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail ________ wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz podaniem identyfikatora zlecenia. 
3. Jeżeli reklamacja odnosi się do Usług świadczonych przez XtraPlan, reklamację należy zgłosić na piśmie (przesyłką poleconą na adres XtraPlan) lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail info@xtraplan.pl i do wiadomości PARTNERA  XTRAPLAN wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz podaniem identyfikatora zlecenia. 
4. Abonent otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia o przyjęciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni.
5. Przy zgłoszeniu reklamacji Abonent zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, numer rachunku bankowego Abonenta, przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres (jeżeli dotyczy), okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zwarcia Umowy, określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia usługi, podpis reklamującego (w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej).
6. Reklamację można wnosić w terminie 14 dni (czternastu) od ostatniego dnia, kiedy Usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
7. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu lub bez zachowania wymogów formalnych odpowiednio PARTNER XTRAPLAN (§ 12 ust. 2 Regulaminu) lub XtraPlan (§ 12 ust. 3 Regulaminu) pozostawi bez rozpoznania.
8. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej przy zachowaniu ww. wymogów formalnych odpowiednio przez PARTNERA  XTRAPLAN (§ 12 ust. 2 Regulaminu) lub XtraPlan (§ 12 ust. 3 Regulaminu).
9. PARTNER XTRAPLAN (§ 12 ust. 2 Regulaminu) oraz XtraPlan (§ 12 ust. 3 Regulaminu) obowiązane są  rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni (trzydziestu) od dnia jej wniesienia. 
10. PARTNER XTRAPLAN oraz XtraPlan udzielą odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail.
11. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego PARTNEROWI XTRAPLAN (opłacania faktur VAT wystawionych przez PARTNERA  XTRAPLAN dla Abonenta).
12. W przypadku uznania reklamacji przez PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Abonenta.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Abonentem a PARTNEREM XTRAPLAN jest sąd właściwy według siedziby PARTNERA  XTRAPLAN.
3. PARTNER XTRAPLAN może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. W tym przypadku XtraPlan poinformuje Abonenta przy pomocy wiadomości e-mail o dokonanych zmianach (nowej wersji Regulaminu). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni (siedmiu) od dnia przesłania Abonentowi nowej wersji Regulaminu.
4. Abonent ma możliwość wypowiedzenia Umowy, jeżeli nie zaakceptuje zmian Regulaminu określonych w ust. 3 powyżej. Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie nowego Regulaminu przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie skorzystania z ww. prawa Abonent będzie zobowiązany do zapłaty, proporcjonalnej do czasu trwania Umowy, części wynagrodzenia należnego PARTNEROWI XTRAPLAN.
5. Zmiany Regulaminu będą wiążące dla Abonenta, który nie wypowiedział Umowy począwszy do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu do czasu rozwiązania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez PARTNERA  XTRAPLAN zmian do Regulaminu w okresie  zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Abonenta, o którym mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu, ust. 3, 4 i 5 powyżej mają zastosowanie.
6. Abonent zobowiązuje się zawiadomić PARTNERA  XTRAPLAN i XtraPlan o każdej zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni (siedmiu) od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania PARTNERA  XTRAPLAN lub XtraPlan przez Abonenta o zmianach powoduje, że PARTNER XTRAPLAN i XtraPlan mają prawo traktować dotychczasowe dane Abonenta jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Abonenta, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za skutecznie doręczoną.
7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.
8. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.xtraplan.pl.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 20/08/2018 r.

 

 

loading